วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 ประกาศค่าเป้าหมาย การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2564

        - ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563

       - SAR โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

      -  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น