วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกนะคะ


 

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

แบบฟอร์ม ID-Plan 2562

 
(วางแผนพัฒนาตนเองตลอดปีการศึกษา 2562 โดยข้อมูลรายละเอียดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ว่างไว้ก่อน
พิมพ์ออกมาแล้วไม่ต้องเข้าเล่ม ใส่สันหรือใช่คลิปหนีบก็ได้ เมื่อทราบรายละเอียดวิชาที่สอนในภาคเรียนที่ 2 จึงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์เข้าเล่มนะคะ)

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2562


ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2562

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561

SAR โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2561

          รายงานประเมินตนเอง โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2561