วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/file/d/1zPoA0PuC6LkRZdwB7lo3T8pkLO3saU5P/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 ประกาศค่าเป้าหมาย การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2564

        - ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563

       - SAR โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

      -  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา


วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกนะคะ


 

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2563