วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา

 

การนำองค์กรของผู้บริหาร (ผู้นำสูงสุด) โรงเรียนปรางค์กู่

 


วงจรคุณภาพการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน

และกระบวนการกำหนดทิศทางเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน โรงเรียนปรางค์กู่


ค่านิยมองค์กร STYE – PK Model ประกอบด้วย

    

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2565

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2565

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/file/d/1zPoA0PuC6LkRZdwB7lo3T8pkLO3saU5P/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 ประกาศค่าเป้าหมาย การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2564

        - ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563

       - SAR โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

      -  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา