งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

          มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ.2559 มีจำนวน 4 มาตรฐาน ดังนี้
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
                             1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
                             1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
          มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
               3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
               5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
               6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
          1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
               1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงานของสังคม
               2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
               3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
               4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
          1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
          2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
               2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่ม
เป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
               2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
               2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
               2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
           3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
          4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
          2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
          3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

          การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

แบบฟอร์มต่างๆ
(โครงการ  รายงานโครงการ ควบคุมภายใน ID-plan นโยบายกลยุทธ์สพฐ.)
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (VISION)

โรงเรียนปรางค์กู่ มุ่งสู่คุณธรรม นำมาตรฐานสากล
ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Prangku School  towards to the Ethics,
Leads to World Class Standard School and integrates
The Philosophy of Sufficiency Economy.
พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการอนุรักษ์ความเป็นไทย อย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามกระบวนการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชนให้ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. บริหารจัดการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด

เป้าประสงค์ (GOALS)
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทั้งด้านคุณธรรม วิชาการตามมาตรฐานสากล จิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทย อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3. มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนปรางค์กู่สู่โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนมาตรฐานสากล และสถานศึกษาพอเพียง

อัตลักษณ์
          คุณธรรม  นำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์


          โรงเรียนคุณธรรม
เผยแพร่ผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ


เผยแพร่ SAR ปี 2558 

ดูรายละเอียดคลิกรูปปกรายงาน ด้านล่าง


ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2559แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น