วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

          มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ.2559 มีจำนวน 4 มาตรฐาน ดังนี้
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
                             1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
                             1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
          มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
               3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
               5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
               6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
          1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
               1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงานของสังคม
               2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
               3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
               4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
          1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
          2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
               2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่ม
เป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
               2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
               2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
               2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
           3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
          4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
          2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
          3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

          การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น