วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

แบบฟอร์ม ID-Plan 2562

 
(วางแผนพัฒนาตนเองตลอดปีการศึกษา 2562 โดยข้อมูลรายละเอียดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ว่างไว้ก่อน
พิมพ์ออกมาแล้วไม่ต้องเข้าเล่ม ใส่สันหรือใช่คลิปหนีบก็ได้ เมื่อทราบรายละเอียดวิชาที่สอนในภาคเรียนที่ 2 จึงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์เข้าเล่มนะคะ)

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2562


ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2562

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561

SAR โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2561

          รายงานประเมินตนเอง โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561