วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

ประกาศค่าเป้าหมาย

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปรางค์กู่  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
(ระดับคุณภาพ)
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับดี
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์
    ของแต่ละระดับชั้น
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
    กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงานของสังคม
๒. ความภูมิในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับดีเยี่ยม
. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
   ๒.๑ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
         รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
   ๒.๒ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
         ทางวิชาชีพ
   ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
   ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
         จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
    การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับดีเยี่ยม
. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
. การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
    และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับดีเยี่ยม
    การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
    ให้ดียิ่งขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น