วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561


ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนปรางค์กู่

วิสัยทัศน์ (VISION)
            โรงเรียนปรางค์กู่ มุ่งสู่คุณธรรม นำมาตรฐานสากล  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อธิบายกรอบวิสัยทัศน์
          มุ่งสู่คุณธรรม : จัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค่านิยมหลัก 12 ประการ และบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ต้นแบบภาคตะวันออก
เฉียงเหนือซึ่งมีอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา
          นำมาตรฐานสากล  : โรงเรียนปรางค์กู่พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล การศึกษาศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม โครงการ พร้อมทั้งนำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการศึกษาต่อไป
          ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียนปรางค์กู่จัดการเรียนการสอนบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่งการปฏิบัติทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมขยายผลสู่ชุมชน มุ่งพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการอนุรักษ์ความเป็นไทย อย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามกระบวนการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชุมชนให้ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. บริหารจัดการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด

เป้าประสงค์ (GOALS)
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทั้งด้านคุณธรรม วิชาการตามมาตรฐานสากล จิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทย อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ครูบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3. มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนปรางค์กู่สู่โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนมาตรฐานสากล และสถานศึกษาพอเพียง

อัตลักษณ์  : คุณธรรม  นำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง
เอกลักษณ์ : โรงเรียนคุณธรรม

กลยุทธ์โรงเรียนปรางค์กู่
กลยุทธ์ด้านผู้เรียน
           ข้อที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะและสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม
                      สุขภาพอนามัย และความรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ด้านครู
           ข้อที่ 2 พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพและวิชาชีพครู
           ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูแห่งยุคศตวรรษที่  21
กลยุทธ์ด้านโรงเรียน
           ข้อที่ 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเครือข่าย
                      อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสนับสนุนบริหารจัดการตามหลักการเรียนรู้มัธยมศึกษาไทย 4.0
           ข้อที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ                 

จุดเน้นการพัฒนาโรงเรียนปรางค์กู่
     1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี  มีความสุข
     2. พัฒนาผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
     3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
     4. พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ โรงเรียนมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนให้ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คติพจน์  วิปตฺติ นรมจฺเจติ สิกขา  “การศึกษาพาให้คนพ้นวิบัติ”
คำขวัญ   เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
ปรัชญา   ริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษา และสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น