วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง ID-Plan

เรียนคณะครูทุกท่านค่ะ
              ขอชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำ ID-PLan ว่าปัจจุบันเมื่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับใหม่เหลือ 4 มาตรฐาน เราควรเขียนรายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวใหม่
นะคะ โดยเราเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
                             มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
                              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
                                       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
                             มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 (ตัวอย่างเดิมเป็นมาตรฐานเดิม 15 มาตรฐานค่ะ)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น